welcome svk_flag eng_flag fra_flag

AKTUALITY

STAVANIE MÁJA

Pozývame Vás na "stavanie mája" 30. 4. 2015 (štvrtok) pri kultúrnom dome. Sprievod začne o 18:00 hod. z 5. autobusovej zastávky


kliknite pre prehratie plagátu...


Úradná tabuľa obce

NÁVRH

Všeobecné záväzné nariadenie obce Žaškov č. .../2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd A o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Žaškov

Vyvesené: 24. 4. 2015

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie návrhu...


Deň sv. Floriána

Dňa 3. 5. 2015 o 13:00 hod. pred Hasičskou zbrojnicou organizuje DHZ Žaškov ukážky práce záchranárskych zložiek pri záchrane osôb pri dopravnej nehode. Ukážka sa uskutoční na ceste pred Hasičskou zbrojnicou v Žaškove.Studnička - Relácia o obci Žaškov

Nedeľa 12.04.2015, Relácia o obci Žaškov, ktorá leží na pomedzí regiónov Liptov a Orava. Ľudia sa tu odpradávna venovali poľnohospodárstvu. Na neúrodných poliach pestovali predovšetkým ľan, chovali včely a z remesiel boli v obci zastúpené najmä drevospracujúce. Žaškovania boli široko-ďaleko známi výrobou kolovratov, ktoré predávali po celej Orave i Liptove. Poloha a izolovanosť dediny sa v značnej miere odr azili i v tradičnej kultúre a samozrejme v zložení spevného repertoáru.


kliknite pre prehratie relácie...


Výberové konanie

Základná škola s materskou školou Žaškov vypisuje výberové konanie na pozície:

 • hlavná kuchárka v zariadení školského stravovania (školská jedáleň)
 • samostatná kuchárka v zariadení školského stravovania (školská jedáleň)

 • kliknite pre bližšie informácie ohľadom výberového konania....


  Zverejnenie zákaziek s nízkymi hodnotami – I. Štvrťrok 2015

  v zmysle § 102a ods. 2 zák. o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.


  kliknite pre zobrazenie dokumentu...


  VÝZVA občanom

  na zlegalizovanie stavieb, ktoré boli postavené bez potrebných náležitostí

  Upozorňujeme občanov, že v zmysle stavebného zákona pred uskutočnením drobných stavieb – napr. altánkov, garáží, prístreškov, oplotenie pozemku a pod. je potrebné uvedenú stavbu ohlásiť obci Žaškov, ako príslušnému stavebnému úradu, a realizovať drobnú stavbu je možné až po vydaní oznámenia k drobnej stavbe resp. stavebnej úprave.

  Čítajte viac v prílohe...


  kliknite pre zobrazenie prílohy...


  UPOZORNENIE

  Štátnej ochrany prírody SR - Správa národného parku Malá Fatra upozorňuje občanov na porušovanie vybraných ustanovení niektorých zákonov...

  Bližšie čítajte v prílohe.


  kliknite pre zobrazenie prílohy...


  UPOZORNENIE

  Obvodného oddelenia policajného zboru Dolný Kubín dáva ne vedomie, že v Žilinskom kraji bol zaznamenaný zvýšený výskyt podvodných prípadov na občanoch tým spôsobom, že podozrivé osoby navštevujú prevažne starších občanov v miestach ich bydliska, vydávajú sa za pracovníkov energetických závodov a podvodným konaním vymáhajú od nich rôzne finančné čiastky. Z tohto dôvodu upozorňujeme občanov, aby si dávali pozor pri komunikácii s takýmito osobami, zbytočne ich nevpúšťali do svojich príbytkov a nadávali im žiadne finančné čiastky.  Usmernenie

  Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne na ochranu lesov pred požiarmi.


  kliknite pre zobrazenie usmernenia...


  OZNAM

  Občianske združenie - Klub priateľov športu Žaškov vyzýva všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie, že tak môžu urobiť poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane (http://www.obeczaskov.sk/pdf/2_2014.pdf) alebo zaplatením členského príspevku vo výške 4 € dospelí a 2 € deti u pokladníčky Slávky Janckovej alebo Miroslava Záňa, Mariana Langa. Získané finančné prostriedky budú použité na obnovu detského ihriska. Ďakujeme!


  UPOZORNENIE

  Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2015 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.obeczaskov.sk/dhz.htm), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne. Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2015 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406. V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.obeczaskov.sk/pdf/dhz_stanovy.pdf)


  Poplatok za komunálny odpad na rok 2015

  Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2015 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

  Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2015 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

  kliknite pre zobrazenie viac info...

  kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

  kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

  kliknite pre zobrazenie potvrdenia obce...

  kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre správcu bytov v inej obci...

  kliknite pre zobrazenie potvrdenia zamestnávateľa...


  Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy