welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag

AKTUALITY

Fašiangový sprievod dedinou (2016)Verejná vyhláška

Oznámenie termínu a spôsobu náhrady za užívanie poľovného revíru

kliknite pre zobrazenie vyhlášky...


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 3. 2. 2016 začala konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov.

kliknite pre zobrazenie oznámenia...


Fašiangový sprievod dedinou

Obec Žaškov, Klub priateľov športu a FS skupina Trnkári organizujú v sobotu 6. 2. 2016 fašiangový sprievod dedinou. Zraz účastníkov sprievodu je o 9:00 pri Základnej škole v Žaškove.

V utorok 9. 2. 2016 vás pozývame do kultúrneho domu na pochovávanie basy so začiatkom o 18:00.

kliknite pre zobrazenie plagátu...


Úradná tabuľa obce

Návrh VZN č. 1 / 2016

o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadnia

Vyvesené: 2. 2. 2016

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Návrh VZN č. 2 / 2016

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou

Vyvesené: 2. 2. 2016

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Návrh VZN č. 3 / 2016

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí

Vyvesené: 2. 2. 2016

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Poďakovanie

Organizátori 9. ročníka „Turisticko-lyžiarskeho prechodu žaškovským chotárom“, ktorý sa uskutočnil 23.1.2016 v Žaškove, touto Cestou ďakujú všetkým, ktorí pomohli s jeho zorganizovaním. Zároveň ďakujú všetkým sponzorom, ktorí toto podujatie podporili.

kliknite pre zobrazenie poďakovania...


Zverejnenie zákaziek s nízkymi hodnotami – IV. Štvrťrok 2015

v zmysle § 102a ods. 2 zák. o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Voľby do NR SR 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 5. marca 2016

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (z 12. novembra 2015)

Informácia pre voliča

Voľba poštou – Všeobecné informácie

Žiadosť o voľbu poštou

Hlasovacie preukazy – všeobecné informácie

Žiadosť o vydanie hlasovacieho

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu so splnomocnením na jeho

SplnomocnenieOznam o platení členského

Občianske združenie - Klub priateľov športu Žaškov vyzýva všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie, že tak môžu urobiť poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane alebo zaplatením členského príspevku na rok 2016 vo výške 4 € dospelí a 2 € deti u pokladníčky Slávky Janckovej alebo Miroslava Záňa, Mariana Langa. Získané finančné prostriedky budú použité na obnovu detského ihriska. Ďakujeme!UPOZORNENIE

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2016 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.obeczaskov.sk/dhz.htm), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne.
Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2016 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406.
V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.obeczaskov.sk/pdf/dhz_stanovy.pdf)


kliknite pre zobrazenie uznesenia...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2016

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2016 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2016 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady...


Oznámenie o strategickom dokumente

"Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja" – oznámenie Okresného úradu Žilina o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy