Spoločenská rubrika

Narodili sa

Február 2017
Leonard Chodák
Michaela Strapcová

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

November 2016
PaedDr. Mária Horvátová a Jaroslav Juriga

štatistika za rok 2016


Zomreli

Február 2017
Jozef Čierny

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape

AKTUALITY

Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška

Návrh zadania pre "Územný plán obce Žaškov"

Vyvesené: 14. 3. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 
kliknite pre zobrazenie návrhu zadania územného plánu...


Výberové konanie

Obec Žaškov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Žaškove, s predpokladaným nástupom 1. 7. 2017. 

kliknite pre zobrazenie viac podrobností... 


Zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou v Žaškove Vás pozýva na zápis do 1. ročníka. Zápis sa uskutoční 6. 4. 2017 o 15:00 v budove ZŠ. Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

kliknite pre zobrazenie plagátu... 


Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 21. februára 2017 o 16:00 hodine

kliknite pre zobrazenie zápisnice... 


Pozvánka

Výbor Urbáru - pozemkové spoločenstvo Žaškov zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa bude konať 2. 4. 2017 o 14:00 v Kultúrnom dome v Žaškove.

kliknite pre zobrazenie pozvánky...
kliknite pre zobrazenie splnomocnenia...


Fašiangový sprievod dedinou (2017)


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...


 Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľností a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2017, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2016 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2017.

Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti do 31. januára 2017 na Obecnom úrade v Žaškove. 

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie tlačiva daňového priznania...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia podania daňového priznania...
kliknite pre zobrazenie poucenia na vyplnenie daňového priznania...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2017

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2017 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2017 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...
kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady fyzických osôb...
kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od zamestnávateľa...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od správcu bytov v inej obci...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od inej obce...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre opatrovateľky v zahraničí...


Harmonogram vývozu odpadov

Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu: 

kliknite pre zobrazenie harmonogramu na rok 2017


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy