welcomekolazznak_obce
kalendar_podujati

zobraziť kalendár


kalendar


spolocenska_kronika

Narodili sa

Február 2014- Lukáš Lang

Február 2014- Simona Laurová

Február 2014- Filip Chmara

štatistika za rok 2014Uzatvorené manželstvá

Marec 2014 - Ing. Miroslava Langová a Miroslav Úradníček

štatistika za rok 2014Zomreli

Apríl 2014 - Mária Svitková

Apríl 2014 - Vladimír Had

štatistika za rok 2014Počet obyvateľov

k 31. 12. 2013: 1640denny_stacionar

Čo je denný stacionár?


Prevádzka denného stacionára


dolezite_odkazy

Dôležité tel. kontakty


Ambulancia praktickej lekárky
MUDr. Zuzany Butvinovej


Detská ambulancia pre deti a dorast
Istebné - MUDr. Janka TurčinováPredaj mlieka z pojazdného mliekomatu


Preskúšanie sirény


odpadove_hospodarstvo

Odpadové hospodárstvo
(vývoz, zber, triedenie odpadu)


vpravo_bottom

AKTUALITY

UPOZORNENIE

na vytváranie nelegálnych skládok odpadu

Aj touto cestou a v rámci Dňa ZEME – 22. apríl, upozorňujeme občanov, aby neznečisťovali životné prostredie a prírodu okolo nás rôznymi druhmi odpadov a nevytvárali nelegálne skládky, ktoré ničia a narúšajú životné prostredie, ktorého sme všetci súčasťou. Nakoľko máme v obci zriadené zberné miesto, je vhodnejšie nepotrebné veci a odpad umiestniť na toto miesto, ako vytvárať nelegálne skládky.

kliknite pre zobrazenie prílohy


Žaškovský minimaratón

logo_ZMM


PROPOZÍCIE

Dňa 6. júla 2014 sa uskutoční 43. ročník ŽMM.

kliknite pre zobrazenie propozícii v slovenskom jazyku...

kliknite pre zobrazenie propozícii v anglickom jazyku...

kliknite pre zobrazenie propozícii v maďarskom jazyku...Oznam

Občianske združenie - Klub priateľov športu Žaškov vyzýva všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie, že tak môžu urobiť poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane (http://www.obeczaskov.sk/pdf/2_2014.pdf) alebo zaplatením členského príspevku vo výške 4 € dospelí a 2 € deti u pokladníčky Slávky Janckovej alebo Miroslava Záňa, Mariana Langa. Získané finančné prostriedky budú použité na obnovu detského ihriska.
Ďakujeme!


POZVÁNKA

Výbor Urbáru – pozemkové spoločenstvo Žaškov zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa bude konať 4. mája 2014 o 14:00 hod. v kultúrnom dome v Žaškove.

kliknite pre zobrazenie celej pozvánky

kliknite prezobrazenie splnomocnenia


Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Ďalšie podrobné informácie nájdete na www.minv.sk/?volby-ep.

Informácia pre voliča (slovenčina)

Informácia pre voliča (angličtina)


VÝZVA na predkladanie ponúk – zákazka na poskytnutie služby

"Oprava výtlkov MK v obci Žaškov"

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.


kliknite pre zobrazenie výzvy...


Oznam

Podpisovanie nájomných zmlúv za hrobové miesta

Obecný úrad oznamuje tým občanom, ktorí už odovzdali formuláre k vypracovaniu nájomných zmlúv k hrobovým miestam, že môžu od 24.03.2014 prísť podpísať nájomné zmluvy a zaplatiť poplatok za nájom hrobového miesta v stránkové dni – t.j. pondelok, streda, piatok – od 08:00 hod. do 15:00 hod.

Zároveň vyzývame tých občanov, ktorí nedoniesli formuláre alebo údaje potrebné k vypracovaniu nájomných zmlúv, aby tak učinili najneskôr do 31.marca. Formuláre si môžete stiahnuť z obecnej internetovej stránky alebo sú vám k dispozícii aj na obecnom úrade.


Upozornenie

Upozorňujeme občanov na povinnosť uskutočniť Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Žaškove, v nasledovných prípadoch:

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Žaškove sa uskutočňuje prostredníctvom tlačiva, ktoré si môžete stiahnuť na obecnej stránke alebo vyzdvihnúť na obecnom úrade.

UPOZORŇUJEME, že bez vydania súhlasu správcu cintorína, nie je možné vykonávať žiadne stavebné práce súvisiace s výstavbou pomníkov.

kliknite pre zobrazenie ohlásenia...


UPOZORNENIE: Čierne skládky

V poslednom období sa na obecnom úrade množia sťažnosti občanov bývajúcich v okrajových častiach obce, že sa v katastri našej obce začalo rozmáhať vynášanie rôzneho typu odpadu (stavebného, komunálneho, ale aj nebezpečného elektro-odpadu...) do prírody, za obec, hocikde kde je to práve "vhod". Takto nelegálne uložený odpad je nebezpečný pre prírodu, pre divo žijúcu zver, ale v prvom rade pre nás ľudí samotných! Nebezpečenstvo spočíva vo forme rôznych nákaz, je tu možnosť samovznietenia, úniku nebezpečných chemických látok do ovzdušia, do pôdy, do povrchových alebo podzemných vôd.

kliknite pre zobrazenie celého upozornenia


Oznam

- uzatvorenie nájomných zmlúv za hrobové miesto

Vážení občania, Obec Žaškov oznamuje, že na základe § 21 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.
Obec Žaškov ako majiteľ a správca miestneho cintorína, na základe uvedeného oznamuje všetkým nájomcom, ktorí doteraz neuzatvorili nájomné zmluvy, aby tak urobili v čo najkratšom možnom termíne po obdržaní formulára.

kliknite pre zobrazenie celého oznamu

kliknite pre zobrazenie formulára


Oznam

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2014. Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26.januára 2013, bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne.
Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2014 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406.


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy


priority

priority na obdobie 2010 - 2014


zaskov_mapa

zobraziť mapu


dane

Podporte dobrú vec a darujte nám 2% z vaších daní
kliknite pre zobrazenie tlačiva
kliknite pre zobrazenie potvrdenia


Last_update

22. 4. 2014
(Fotoalbum - Heligonkári Žaškovskí)


22. 4. 2014
(UPOZORNENIE na vytváranie nelegálnych skládok odpadu)


17. 4. 2014
(Heligonkári žaškovskí)


14. 4. 2014
(Žaškovský minimaratón - 43. ročník - propozície)


12. 4. 2014
(Urbár - Pozemkové spoločenstvo)


9. 4. 2014
(Pozvánka na zasadnutie OZ - apríl 2014)


zrealizovane_projekty

Zrealizované projekty v našej obci


ponuka_na_reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.obeczaskov.sk.

Viac info


pripomienky_pravy_panel

Svoje pripomienky, námety na zmeny môžete posielať na ocu.zaskov@dkubin.sk

vpravo_bottom