welcomekolazznak_obce
kalendar_podujati

zobraziť kalendár


kalendar


spolocenska_kronika

Narodili sa

August 2014- Alžbeta Nemčeková

štatistika za rok 2014Uzatvorené manželstvá

August 2014 - Jaroslav Podušel a Slávka Chovanová

August 2014 - Marek Bencúr a Gabriela Kubisová

August 2014 - Daniela Komárová a Vladimír Drengubiak

štatistika za rok 2014Zomreli

September 2014 - Zuzana Matušovicová

štatistika za rok 2014Počet obyvateľov

k 31. 12. 2013: 1640denny_stacionar

Čo je denný stacionár?


Prevádzka denného stacionára


dolezite_odkazy

Dôležité tel. kontakty


Prevádzka Slovenskej pošty
v Žaškove


Ambulancia praktickej lekárky
MUDr. Zuzany Butvinovej


Detská ambulancia pre deti a dorast
Istebné - MUDr. Janka TurčinováPredaj mlieka z pojazdného mliekomatu


Preskúšanie sirény


odpadove_hospodarstvo

Odpadové hospodárstvo
(vývoz, zber, triedenie odpadu)


vpravo_bottom

AKTUALITY

INFORMÁCIA

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje zmysle § 17 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov, že s účinnosťou od 1. 9. príslušného kalendárneho roku sa prehodnocuje nárok na prídavok na dieťa u detí, ktoré dovŕšili vek 16 rokov. Preto je potrebné, aby rodičia ako poberatelia prídavku na dieťa najneskôr do 30. 9. 2014 predložili na ÚPSVaR v Dolnom Kubíne, odbor sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o tom, že sa ďalej sústavne pripravujú na budúce povolanie formou denného štúdia.
Bližšie informácie nájdete v prílohe.

kliknite pre bližšie info...


70. výročie SNP v Žaškove

Oravská obec Žaškov si dňa 28. augusta 2014 pripomenula obete Slovenského národného povstania.

čítajte podrobnejšiu informáciu...


Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Obec Žaškov v spolupráci s firmou Brantner-fatra, s.r.o, oznamujú, že od pondelka 8. septembra 2014 bude prebiehať zber elektroodpadu a zber nebezpečného odpadu.

zber elektroodpadu...

zber nebezpečného odpadu...


Upozornenie

Obec Žaškov ako príslušný cestný správny orgán podľa ustanovenia §2 ods. 2 zákona č. 534/2003 Z.z o organizácií štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií, podľa § 3 , ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. a na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení upozorňuje na znečisťovanie miestnych komunikácií v obci Žaškov...

kliknite pre celé upozornenie...


Pripomienky k zostaveniu cestovného poriadku

V zmysle pripravovaného návrhu nových cestovných poriadkov prímestskej dopravy na obdobie 2014/2015, Vám oznamujeme, že svoje pripomienky k cestovnému poriadku môžete podať na obecnom úrade v Žaškove počas stránkových dní, najneskôr do 20. 9. 2014.Voľby do orgánov samosprávy obcí

15.11.2014

Obec Žaškov v zmysle § 16 ods. 9 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Žaškov

Zverejnené: 20. 8. 2014

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.novembra 2014

Zverejnené: 20. 8. 2014

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 191/2014 zo 7. júla 2014 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené: 20. 8. 2014

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Oznam

Obec Žaškov v spolupráci s f. Brantner Fatra s.r.o Martin ponúkajú občanom možnosť zakúpenia kompostérov na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Záujemcovia o kompostéry sa môžu bližšie informovať na obecnom úrade.

kliknite pre viac info...


Oznam

Podpisovanie nájomných zmlúv za hrobové miesta

Obecný úrad oznamuje tým občanom, ktorí už odovzdali formuláre k vypracovaniu nájomných zmlúv k hrobovým miestam, že môžu od 24.03.2014 prísť podpísať nájomné zmluvy a zaplatiť poplatok za nájom hrobového miesta v stránkové dni – t.j. pondelok, streda, piatok – od 08:00 hod. do 15:00 hod.

Zároveň vyzývame tých občanov, ktorí nedoniesli formuláre alebo údaje potrebné k vypracovaniu nájomných zmlúv, aby tak učinili najneskôr do 31.marca. Formuláre si môžete stiahnuť z obecnej internetovej stránky alebo sú vám k dispozícii aj na obecnom úrade.


Upozornenie

Upozorňujeme občanov na povinnosť uskutočniť Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Žaškove, v nasledovných prípadoch:

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Žaškove sa uskutočňuje prostredníctvom tlačiva, ktoré si môžete stiahnuť na obecnej stránke alebo vyzdvihnúť na obecnom úrade.

UPOZORŇUJEME, že bez vydania súhlasu správcu cintorína, nie je možné vykonávať žiadne stavebné práce súvisiace s výstavbou pomníkov.

kliknite pre zobrazenie ohlásenia...


Oznam

- uzatvorenie nájomných zmlúv za hrobové miesto

Vážení občania, Obec Žaškov oznamuje, že na základe § 21 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.
Obec Žaškov ako majiteľ a správca miestneho cintorína, na základe uvedeného oznamuje všetkým nájomcom, ktorí doteraz neuzatvorili nájomné zmluvy, aby tak urobili v čo najkratšom možnom termíne po obdržaní formulára.

kliknite pre zobrazenie celého oznamu

kliknite pre zobrazenie formulára


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy


priority

priority na obdobie 2010 - 2014


zaskov_mapa

zobraziť mapu


dane

Podporte dobrú vec a darujte nám 2% z vaších daní
kliknite pre zobrazenie tlačiva
kliknite pre zobrazenie potvrdenia


Last_update

13. 9. 2014
(Fotoalbum - Výstup štyroch chotárov)


8. 9. 2014
(Výstup štyroch chotárov)


5. 9. 2014
(70. výročie SNP v Žaškove)


4. 9. 2014
(Zber elektroodpadu)


4. 9. 2014
(Zber nebezpečného odpadu)


4. 9. 2014
(Upozornenie na znečistenie miestnych komunikácii)


zrealizovane_projekty

Zrealizované projekty v našej obci


ponuka_na_reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.obeczaskov.sk.

Viac info


pripomienky_pravy_panel

Svoje pripomienky, námety na zmeny môžete posielať na ocu.zaskov@dkubin.sk

vpravo_bottom