welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag

AKTUALITY

Turisticko-lyžiarsky prechod Žaškovským chotárom

KPŠ Žaškov a Obec Žaškov Vás pozýva na 10. ročník „Turisticko-lyžiarskeho prechodu Žaškovským chotárom“, ktorý sa uskutoční 21. 1. 2017 (sobota). Prezentácia bude prebiehať v Kultúrnom dome v Žaškove od 8:30 do 10:00. Štartovné je 3 € pre dospelých a 2 € pre deti. Prechod sa uskutoční pre peších turistov aj pre bežkárov.


kliknite pre viac info...

kliknite pre zobrazenie plagátu...


Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľností a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2017, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2016 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2017.

Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti do 31. januára 2017 na Obecnom úrade v Žaškove.


kliknite pre viac info...

kliknite pre zobrazenie tlačiva daňového priznania...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia podania daňového priznania...

kliknite pre zobrazenie poucenia na vyplnenie daňového priznania...


Oznam o platení členského

Občianske združenie - Klub priateľov športu Žaškov vyzýva všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie, že tak môžu urobiť poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane alebo zaplatením členského príspevku na rok 2017 vo výške 4 € dospelí a 2 € deti u pokladníčky Slávky Janckovej alebo Miroslava Záňa, Mariana Langa. Získané finančné prostriedky budú použité na obnovu detského ihriska. Ďakujeme!UPOZORNENIE

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2017 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR).

Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.obeczaskov.sk/dhz.htm), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne.

Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2017 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406. V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.obeczaskov.sk/pdf/dhz_stanovy.pdf)Prerušenie dodávky elektriny

Oznamujeme vám, že v dňa 18. 1. 2017 v čase od 08:15 hod. do 13:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to:

Na hlavnej ceste od súpisného čísla 1 po súpisné číslo 91 a nasledovných uliciach: Hankovská, Karlovská, Pusté


kliknite pre viac info...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2017

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2017 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2017 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.


kliknite pre viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady fyzických osôb...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia od zamestnávateľa...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia od správcu bytov v inej obci...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia od inej obce...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre opatrovateľky v zahraničí...


Čiastkové schôdze

Urbár - pozemkové spoločenstvo Žaškov oznamuje všetkým vlastníkom parciel v k. ú. Žaškov ktoré sú evidované ako les (mimo pozemkov, ktoré sú evidované na Urbár – pozemkové spoločenstvo Žaškov) sa budú konať čiastkové schôdze za účelom založenia združenia vlastníkov súkromných lesov v katastrálnom území Žaškov. Schôdze sa budú konať po určitých skupinách ako boli prezentované na Valnom zhromaždení Urbár- pozemkové spoločenstvo Žaškov. Tieto schôdze sa budú konať v mesiacoch Január - Február 2017 v Klube pod Kultúrnym domom.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Zverejnenie zákaziek s nízkymi hodnotami – IV. štvrťrok 2016

v zmysle § 102a ods. 2 zák. o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Harmonogram vývozu odpadov

Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu:


kliknite pre zobrazenie harmonogramu na rok 2017


Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 13. decembra 2016.


kliknite pre zobrazenie zápisnice...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy