Spoločenská rubrika

Narodili sa

Január 2017
Matej Furiel
Ester Macková

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

November 2016
PaedDr. Mária Horvátová a Jaroslav Juriga

štatistika za rok 2016


Zomreli

Február 2017
Jozef Čierny

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2015: 1631

Žaškov na mape

AKTUALITY

Fašiangy v Žaškove

V sobotu 25. 2. 2017 začne od 10:00 fašiangový sprievod obcou (vítaní sú účastníci v krojoch, maskách a s hudobnými nástrojmi). Fašiangová sobota bude pokračovať detským karnevalom v Kultúrnom dome od 14:00 do 18:00. Od 19:00 bude v Kultúrnom dome fašiangová veselica. V cene vstupného 3€ je ochutnávka zabíjačkových výrobkov.

Fašiangy budú pokračovať v utorok 28. 2. 2017 od 19:00 ľudovou veselicou spojenou s pochovávaním basy.

Na podujatiach vystúpia Ľudová hudba O. Chovana, domáci heligonkári, DJ Pallo, FS Trnkári, Ondríkovci z Komjatnej. 

kliknite pre zobrazenie plagátu...


Detský karneval

Obec Žaškov Vás srdečne pozýva na detský karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. 2. 2017 od 14:00 v Kultúrnom dome v Žaškove. Pre masky sú pripravené zaujímavé ceny. Do tanca bude hrať DJ Pallo.

kliknite pre zobrazenie plagátu...


Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Žaškov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 21. februára 2016 (utorok) o 16:00 hod. do klubu kultúrneho domu v Žaškove.

kliknite pre zobrazenie pozvánky...


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...


Verejná vyhláška

Oznámenie termínu a spôsobu náhrady za užívanie poľovného revíru:

Poľovné združenie Žaškov oznamuje všetkým vlastníkom poľovných pozemkov, že náhrada za užívanie poľovného revíru sa bude vyplácať v termínoch 24. 2. a 3. 3. 2017 od 16:00 do 19:00 v Poľovníckom domčeku za poštou v Žaškove. 

kliknite pre zobrazenie vyhlášky...


Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľností a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2017, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2016 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2017.

Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti do 31. januára 2017 na Obecnom úrade v Žaškove. 

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie tlačiva daňového priznania...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia podania daňového priznania...
kliknite pre zobrazenie poucenia na vyplnenie daňového priznania...


Oznam o platení členského

Občianske združenie - Klub priateľov športu Žaškov vyzýva všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie, že tak môžu urobiť poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane alebo zaplatením členského príspevku na rok 2017 vo výške 4 € dospelí a 2 € deti u pokladníčky Slávky Janckovej alebo Miroslava Záňa, Mariana Langa. Získané finančné prostriedky budú použité na obnovu detského ihriska. Ďakujeme! 


Upozornenie

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2017 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR).

Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.zaskov.sk/index.php/dhz), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne.

Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2017 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406. V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.zaskov.sk/pdf/dhz/dhz_stanovy.pdf)


Poplatok za komunálny odpad na rok 2017

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2017 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2017 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad

kliknite pre viac info...
kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...
kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady fyzických osôb...
kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od zamestnávateľa...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od správcu bytov v inej obci...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia od inej obce...
kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre opatrovateľky v zahraničí...


Harmonogram vývozu odpadov

Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu: 

kliknite pre zobrazenie harmonogramu na rok 2017


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy