welcome svk_flag eng_flag fra_flag

AKTUALITY

UPOZORNENIE

Obvodného oddelenia policajného zboru Dolný Kubín dáva ne vedomie, že v Žilinskom kraji bol zaznamenaný zvýšený výskyt podvodných prípadov na občanoch tým spôsobom, že podozrivé osoby navštevujú prevažne starších občanov v miestach ich bydliska, vydávajú sa za pracovníkov energetických závodov a podvodným konaním vymáhajú od nich rôzne finančné čiastky. Z tohto dôvodu upozorňujeme občanov, aby si dávali pozor pri komunikácii s takýmito osobami, zbytočne ich nevpúšťali do svojich príbytkov a nadávali im žiadne finančné čiastky.Usmernenie

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne na ochranu lesov pred požiarmi.


kliknite pre zobrazenie usmernenia...


OZNAM

Občianske združenie - Klub priateľov športu Žaškov vyzýva všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie, že tak môžu urobiť poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane (http://www.obeczaskov.sk/pdf/2_2014.pdf) alebo zaplatením členského príspevku vo výške 4 € dospelí a 2 € deti u pokladníčky Slávky Janckovej alebo Miroslava Záňa, Mariana Langa. Získané finančné prostriedky budú použité na obnovu detského ihriska. Ďakujeme!


UPOZORNENIE

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2015 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.obeczaskov.sk/dhz.htm), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne. Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2015 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406. V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.obeczaskov.sk/pdf/dhz_stanovy.pdf)


OZNAM

Zámer definitívnej sanácie haldy trosky v Istebnom (vybudovanie technologickej linky na sanáciu trosky z výroby ferozliatin v OFZ Istebné)

kliknite pre zobrazenie listu doručeného OFZ...

kliknite pre zobrazenie dokumentu Pravda o troske...


Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2014 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2015, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2014 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2015.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie tlačiva daňového priznania...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia podania daňového priznania...

kliknite pre zobrazenie poucenia na vyplnenie daňového priznania...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2015

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2015 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2015 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia obce...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre správcu bytov v inej obci...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia zamestnávateľa...


Harmonogram vývozu odpadov

Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu: zobraziť harmonogram (2015)


Oznam

Obec Žaškov v spolupráci s f. Brantner Fatra s.r.o Martin ponúkajú občanom možnosť zakúpenia kompostérov na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Záujemcovia o kompostéry sa môžu bližšie informovať na obecnom úrade.

kliknite pre viac info...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy