Spoločenská rubrika

Narodili sa

August 2017
Richard Kucbel
Matej Had
Ronald Klocok
Šimon Oberta

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

Október 2017
Zuzana Štítiková a Tomáš Čierny

Katarína Strapcová a Jozef Spišiak

Radoslava Babicová a Ing. Jozef Pukančík

štatistika za rok 2017


Zomreli

November 2017
Mária Tomláková

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape

AKTUALITY 

Stretnutie s Mikulášom

Stretnutie s Mikulášom sa uskutoční v sobotu 2. 12. 2017 od 15:00 v Kultúrnom dome v Žaškove.

kliknite pre zobrazenie plagátu...


Remeselné vianočné trhy

Remeselné vianočné trhy sa uskutočnia od 1. 12. (piatok) do 2. 12. (sobota) v Kultúrnom dome v Žaškove, každý deň od 13:00.

kliknite pre zobrazenie programu...


Zber obnoseného šatstva

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v našej obci od 4. 12. do 18. 12. v klube KD. Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze. Viac informácii sa dozviete na priloženom plagáte.

kliknite pre zobrazenie plagátu...


Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Žaškov na I. polrok 2018.

kliknite pre zobrazenie plánu...


 Úradná tabuľa obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.11.2017 začala na základe žiadosti od Milana Mikuša, Zemianska 416/21, Žaškov, konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. C-KN 1215/1 k. ú. Žaškov, z dôvodu nepriaznivého vplyvu na zdravie a život obyvateľov.

Vyvesené: 13. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie oznámenia...

Návrh VZN  Obce Žaškov č. ../....

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vyvesené: 9. 11. 2017

kliknite pre zobrazenie návrhu VZN...
kliknite pre zobrazenie dôvodovej správy...


Oznam

Občianske združenie - Klub priateľov športu Žaškov na základe Stanov združenia vyhlasuje voľby do predsedníctva združenia. Záujemcovia o prácu v združení sa môžu prihlásiť u predsedu združenie pána Miroslava Záňa, č. t. 0905 651 910.

Prosím všetkých občanov, ktorým nie sú ľahostajné naše deti, aby sa zapojili do činnosti združenia a pomohli tak ďalej pokračovať v budovaní detského ihriska a organizovaní aktivít pre deti, mládež aj dospelých. Pokiaľ nebude prejavený záujem z vašej strany budeme nútení zrušiť združenie a taktiež detské ihrisko.

kliknite pre zobrazenie stanov klubu...


Voľby do orgánov samosprávnych krajov - výsledky

Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja 2017 v našej obci

kliknite pre zobrazenie výsledkov...


Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. za III. štvrťrok 2017.

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


 Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €.

kliknite pre zobrazenie celej správy...


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...

 

Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy