welcomekolazznak_obce
kalendar_podujati

zobraziť kalendár


kalendar


spolocenska_kronika

Narodili sa

Júl 2014- Lara Zelinová

štatistika za rok 2014Uzatvorené manželstvá

August 2014 - Daniela Komárová a Vladimír Drengubiak

štatistika za rok 2014Zomreli

August 2014 - Magdaléna Užeková

August 2014 - František Gallis

štatistika za rok 2014Počet obyvateľov

k 31. 12. 2013: 1640denny_stacionar

Čo je denný stacionár?


Prevádzka denného stacionára


dolezite_odkazy

Dôležité tel. kontakty


Prevádzka Slovenskej pošty
v Žaškove


Ambulancia praktickej lekárky
MUDr. Zuzany Butvinovej


Detská ambulancia pre deti a dorast
Istebné - MUDr. Janka TurčinováPredaj mlieka z pojazdného mliekomatu


Preskúšanie sirény


odpadove_hospodarstvo

Odpadové hospodárstvo
(vývoz, zber, triedenie odpadu)


vpravo_bottom

AKTUALITY

Úradná tabuľa obce

OZNÁMENIE

Obce Žaškov podľa ust. § 9a ods. 8 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 101/4/2014 zo dňa 7. 8. 2014

Vyvesené: 19. 8. 2014

Zvesené:

kliknite pre viac oznámenia...


Oznam

Vedúca obecnej knižnice oznamuje, že tento týždeň – v piatok 22.8.2014 bude knižnica zatvorená z dôvodu PN.


Oznam

Obec Žaškov v spolupráci s f. Brantner Fatra s.r.o Martin ponúkajú občanom možnosť zakúpenia kompostérov na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Záujemcovia o kompostéry sa môžu bližšie informovať na obecnom úrade.

kliknite pre viac info...


Oznam o ukončení verejnej zbierky

Dobrovoľný hasičský zbor Žaškov, Hlavná, 027 21 Žaškov, IČO 001774743101zastúpený Mgr. Ivanom Dzúrikom, predsedom Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, bytom Chudovská 140, 027 21 Žaškov, na základe zákona NR SR č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých predpisov, platného od 1. júla 2014, ukončil vykonávanie verejnej zbierky dňa 15. júla 2014 , povolenej rozhodnutím Obvodného úradu Dolný Kubín, číslo OBU-DK-OVVS-A/2014/00886/02, v období od 01.02. 2014 do 31.12. 2014 výberom do uzavretej a zapečatenej pokladničky umiestnenej na Obecnom úrade Žaškov.

Vyzbierané finančné prostriedky v sume 106,10 €, boli dňa 15.júla 2014 odvedené na účet verejnej zbierky vedený v Prima Banke č.0964575001/5600 variabilný symbol 201400886.Vyúčtovanie verejnej zbierky je potrebné predložiť obvodnému úradu najneskôr do 31.júla 2015.

upozornenie na ukončenie zbierky

zápisnica z otvárania pokladničky


Videoreportáž

Reportáž BINRUN o 43. ročníku ŽMM.


kliknite pre zobrazenie celej reportáže


Žaškovský minimaratón – poďakovanie

Touto cestou ďakujeme všetkým organizátorom, pomocníkom, dobrovoľníkom, príslušníkom organizácií v obci a samozrejme všetkým sponzorom a partnerom. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým divákom, ktorí povzbudzovali či už v priestore štartu – cieľa alebo po celej dĺžke trate v uliciach našej obce a tým vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru pre pretekárov, ktorí na ich adresu vyslovili úprimné poďakovanie aj pri odovzdávaní cien na stupni víťazov.

kliknite pre zobrazenie celého poďakovania

sponzori ŽMM...


Žaškovský minimaratón

logo_ZMM


VÝSLEDKY

Dňa 6. júla 2014 sa uskutočnil 43. ročník ŽMM.

kliknite pre zobrazenie albumu...

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie dospelých

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie detí

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie korčuliarov

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie pretekárov z Oravy

kliknite pre zobrazenie výsledkov pretekárov zo ŽaškovaOznam

Podpisovanie nájomných zmlúv za hrobové miesta

Obecný úrad oznamuje tým občanom, ktorí už odovzdali formuláre k vypracovaniu nájomných zmlúv k hrobovým miestam, že môžu od 24.03.2014 prísť podpísať nájomné zmluvy a zaplatiť poplatok za nájom hrobového miesta v stránkové dni – t.j. pondelok, streda, piatok – od 08:00 hod. do 15:00 hod.

Zároveň vyzývame tých občanov, ktorí nedoniesli formuláre alebo údaje potrebné k vypracovaniu nájomných zmlúv, aby tak učinili najneskôr do 31.marca. Formuláre si môžete stiahnuť z obecnej internetovej stránky alebo sú vám k dispozícii aj na obecnom úrade.


Upozornenie

Upozorňujeme občanov na povinnosť uskutočniť Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Žaškove, v nasledovných prípadoch:

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Žaškove sa uskutočňuje prostredníctvom tlačiva, ktoré si môžete stiahnuť na obecnej stránke alebo vyzdvihnúť na obecnom úrade.

UPOZORŇUJEME, že bez vydania súhlasu správcu cintorína, nie je možné vykonávať žiadne stavebné práce súvisiace s výstavbou pomníkov.

kliknite pre zobrazenie ohlásenia...


Oznam

- uzatvorenie nájomných zmlúv za hrobové miesto

Vážení občania, Obec Žaškov oznamuje, že na základe § 21 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.
Obec Žaškov ako majiteľ a správca miestneho cintorína, na základe uvedeného oznamuje všetkým nájomcom, ktorí doteraz neuzatvorili nájomné zmluvy, aby tak urobili v čo najkratšom možnom termíne po obdržaní formulára.

kliknite pre zobrazenie celého oznamu

kliknite pre zobrazenie formulára


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy


priority

priority na obdobie 2010 - 2014


zaskov_mapa

zobraziť mapu


dane

Podporte dobrú vec a darujte nám 2% z vaších daní
kliknite pre zobrazenie tlačiva
kliknite pre zobrazenie potvrdenia


Last_update

19. 8. 2014
(Úradná tabuľa obce - Oznámenie)


4. 8. 2014
(Verejný hovor)


1. 8. 2014
(Pozvánka na zasadnutie OZ)


29. 7. 2014
(Ponuka kompostérov)


28. 7. 2014
(Oznam o ukončení verejnej zbierky)


28. 7. 2014
(Žiadosť na zriadenie zjazdu
z MK
)


zrealizovane_projekty

Zrealizované projekty v našej obci


ponuka_na_reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.obeczaskov.sk.

Viac info


pripomienky_pravy_panel

Svoje pripomienky, námety na zmeny môžete posielať na ocu.zaskov@dkubin.sk

vpravo_bottom