welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag

AKTUALITY

Úradná tabuľa obce

Návrh VZN

podmienkach poskytovania dotácií

Vyvesené: 8. 12. 2016

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie návrhu...

kliknite pre zobrazenie zoznamu príloh...

Oznam o strategickom dokumente

Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2016

Vyvesené: 29. 11. 2016

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Návrh VZN č. 6 / 2016

O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev

Vyvesené: 25. 11. 2016

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie návrhu...

kliknite pre zobrazenie oznamu k návrhu...

kliknite pre zobrazenie návrhu...

Návrh rozpočtu

obce Žaškov na rok 2017

Vyvesené: 24. 11. 2016

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie návrhu...


Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Žaškov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 13. decembra 2016 (utorok) o 16:00 hod. do klubu kultúrneho domu v Žaškove.


kliknite pre zobrazenie pozvánky...


OZNAM

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín upozorňuje všetkých chovateľov koní, že každý chov s koňovitými zvieratami (už od jedného kusa zvieraťa) musí byť registrovaný v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat CEHZ). Neregistrovaní chovatelia koní sú povinní si osobne zaregistrovať farmu prostredníctvom RVPS Dolný Kubín.

Chovateľ vykonáva registráciu:

  • vypísaním tlačiva „Registrácia chovu“
  • registráciu potvrdzuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín

Tel. kontakt.: RVPS Dolný Kubín 0911 862 841, 043 582 09 30, prípadne Veterinárne stredisko Trstená: 0905 752 322

V prípade zistenia neregistrovaných chovov Regionálna veterinárna a potravinová správa je povinná uložiť pokutu pre fyzické osoby do 300,– eur, pre právnické osoby do 3500,— eur.


kliknite pre zobrazenie viac info...


Oznámenie

o predbežných termínoch uzávierky cesty I. triedy I/18 v obci Strečno


kliknite pre zobrazenie oznámenia...


Nové kontajnery na šatstvo

V obci pribudli ešte 2 kontajnery na šatstvo, textil, obuv a hračky.


kliknite pre zobrazenie dokumentu...


UPOZORNENIE

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2016 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.obeczaskov.sk/dhz.htm), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne.
Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2016 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406.
V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.obeczaskov.sk/pdf/dhz_stanovy.pdf)


kliknite pre zobrazenie uznesenia...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2016

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2016 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2016 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie oznámenia k poplatku za komunálne odpady...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy