welcome svk_flag eng_flag fra_flag ger_flag

AKTUALITY

Úradná tabuľa obce

Návrh VZN

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 25. 11. 2015

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017 a 2018

Vyvesené: 25. 11. 2015

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...

Plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky obce Žaškov na I. polrok 2016

Vyvesené: 24. 11. 2015

Zvesené:

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Žaškov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20. 11. 2015 začala na základe žiadosti od Tomáša Flajsa, Haľamovská 470, 027 21 Žaškov konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov, rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. 676 k. ú. Žaškov z dôvodu výstavby parkoviska.


kliknite pre zobrazenie prílohy...


Fašiangový spoločenský ples

Obecný úrad Žaškov Vás pozýva na fašiangový spoločenský ples, ktorý sa uskutoční dňa 16. 1. 2016 o 19:00 hod. v sále kultúrneho domu v Žaškove.


kliknite pre zobrazenie plagátu...


V obci sme rozšírili kamerový systém

Koncom roku 2014 naša obec požiadala o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 na projekt Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov...

kliknite pre viac info


Biela - zelená - červená

alebo... More v duši

Výstava fotografií Pavla Ľorka vo fotogaleríí Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne od 4. 11. 2015 do 4. 12. 2015. Vernisáž sa uskutoční 4. 11. 2015 (streda) o 16:30.


kliknite pre zobrazenie plagátu...


Plnenie rozpočtu

Obce Žaškov za 1. polrok 2015


kliknite pre zobrazenie prílohy...


VÝZVA občanom

na zlegalizovanie stavieb, ktoré boli postavené bez potrebných náležitostí

Upozorňujeme občanov, že v zmysle stavebného zákona pred uskutočnením drobných stavieb – napr. altánkov, garáží, prístreškov, oplotenie pozemku a pod. je potrebné uvedenú stavbu ohlásiť obci Žaškov, ako príslušnému stavebnému úradu, a realizovať drobnú stavbu je možné až po vydaní oznámenia k drobnej stavbe resp. stavebnej úprave.

Čítajte viac v prílohe...


kliknite pre zobrazenie prílohy...


UPOZORNENIE

Štátnej ochrany prírody SR - Správa národného parku Malá Fatra upozorňuje občanov na porušovanie vybraných ustanovení niektorých zákonov...

Bližšie čítajte v prílohe.


kliknite pre zobrazenie prílohy...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2015

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2015 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2015 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia obce...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre správcu bytov v inej obci...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia zamestnávateľa...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy