welcome svk_flag eng_flag fra_flag

AKTUALITY

VIDEO - Fašiangový sprievod dedinouPlán práce

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015


kliknite pre zobrazenie plánu...


Verejná vyhláška

Oznámenie termínu a spôsobu úhrady za užívanie poľovného revíru


kliknite pre zobrazenie vyhlášky...


OZNAM

Občianske združenie - Klub priateľov športu Žaškov vyzýva všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie, že tak môžu urobiť poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane (http://www.obeczaskov.sk/pdf/2_2014.pdf) alebo zaplatením členského príspevku vo výške 4 € dospelí a 2 € deti u pokladníčky Slávky Janckovej alebo Miroslava Záňa, Mariana Langa. Získané finančné prostriedky budú použité na obnovu detského ihriska. Ďakujeme!


UPOZORNENIE

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2015 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 26. januára 2013 (http://www.obeczaskov.sk/dhz.htm), bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne. Člen DHZ vo veku 18-60 rokov v hodnote 4 €, člen DHZ vo veku nad 60 rokov v hodnote 2 €. Príspevok je možné uhradiť do 30. apríla 2015 u pokladníčky DHZ, pani Denisy Záňovej, Žaškov 406. V prípade nedodržania termínu bude výbor DHZ postupovať podľa článku 5 ods. 3 a ods. 4 písm. c) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. (http://www.obeczaskov.sk/pdf/dhz_stanovy.pdf)


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľ ZŠ s MŠ v Žaškove že v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení Vyhlášky 308/2009 Z.z. o materskej škole a Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, bude v dňoch od 15.02.2015 - 15.03.2015 zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2015/2016. Žiadosť si môžete osobne vyzdvihnúť v materskej škole. Vypísanú a lekárom potvrdenú žiadosť odovzdajte do uvedeného termínu zástupkyni MŠ.


OZNAM

Zámer definitívnej sanácie haldy trosky v Istebnom (vybudovanie technologickej linky na sanáciu trosky z výroby ferozliatin v OFZ Istebné)

kliknite pre zobrazenie listu doručeného OFZ...

kliknite pre zobrazenie dokumentu Pravda o troske...


OBECNÁ KNIŽNICA

Vedúca obecnej knižnice Mgr. Eva Valeková oznamuje čitateľom a širokej verejnosti, že obecná knižnica je presťahovaná do novovytvorených priestorov v areáli ZŠ v Žaškove (v budove telocvične). Knižnica bude bývať otvorená každý utorok v čase od 14:00 hod – 16:00 hod.Výzva polície!

Nedajte šancu bytovým zlodejom a podvodníkom

Trestný čin krádeže vlámaním do bytov je jedným z trestných činov, ktorého obeťou sa môže stať každý z nás. Zlodeji využívajú nepozornosť, neopatrnosť majiteľov a veľmi často vyhľadávajú nezabezpečené objekty. Ochrana nášho majetku pred trestnou činnosťou často závisí na dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel...

Viac informácií sa dozviete v prílohe.

kliknite pre zobrazenie prílohy...


OZNAM

Oznamujeme občanom – rodičom detí, ktorí patrili do obvodu Detskej ambulancie v Istebnom, že v súvislosti s úmrtím MUDr. Janky Turčinovej boli zdravotné dokumentácie pridelené novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Bližšie podrobnosti sa dočítate v priloženom súbore.

kliknite pre zobrazenie prílohy...


Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2014 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2015, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2014 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2015.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie tlačiva daňového priznania...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia podania daňového priznania...

kliknite pre zobrazenie poucenia na vyplnenie daňového priznania...


Poplatok za komunálny odpad na rok 2015

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2015 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcU) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Žaškove do konca januára 2015 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

kliknite pre zobrazenie viac info...

kliknite pre zobrazenie akceptovateľných dokladov...

kliknite pre zobrazenie žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia obce...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia pre správcu bytov v inej obci...

kliknite pre zobrazenie potvrdenia zamestnávateľa...


Zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou Žaškov Vás pozýva na zápis do 1. ročníka. Zápis sa uskutoční 10. 2. 2015 (utorok) o 15:00 v budove Základnej školy v Žaškove v 1. triede. Je potrebné si doniesť rodný list dieťaťa a vyplnený zápisný lístok (nájdete v linku nižšie).

kliknite pre zobrazenie zápisného lístka...


Harmonogram vývozu odpadov

Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu: zobraziť harmonogram (2015)


Oznam

Obec Žaškov v spolupráci s f. Brantner Fatra s.r.o Martin ponúkajú občanom možnosť zakúpenia kompostérov na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Záujemcovia o kompostéry sa môžu bližšie informovať na obecnom úrade.

kliknite pre viac info...


Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy